Hoppa till innehållet
Choose language

Hållbarhet

Göteborg har rankats som nummer ett i GDS-Index över världens mest hållbara destinationer sju år i rad. Vi leder och driver en hållbar utveckling av destinationen, så att alla som lever i, verkar i eller besöker Göteborg, gynnas av en robust besöksnäring.

I samverkan med andra aktörer inom besöksnäringen bidrar Göteborg & Co till ett levande Göteborg med hållbara, attraktiva och unika upplevelser. Ett bevis för att vi är framgångsrika är att Göteborg sju år har rankats som världens mest hållbara destination av Global Destination Sustainability Index.

Göteborg & Co har ett miljöledningssystem och är miljödiplomerat som bolag enligt Svensk Miljöbas (giltig t.om 2025-05-18). Bolagets miljöplan följs upp varje år och har långsiktiga mål som är i linje med stadens miljö- och klimatprogram. Diplomeringen innebär att det finns ett miljöledningssystem i verksamheten. Diplomeringsbevis från Svensk Miljöbas

Hållbarhetsstrategier

Göteborg & Co:s kärnvärden ska genomsyra det vi gör och hur vi bemöter varandra: Mänsklig – Pluralistisk – inspirerande. Vårt hållbarhetsarbete utgår från tre bolagsövergripande strategier som växelverkar och stärker varandra:

 1. Vi ska vara förebild och föregångare och visa vägen i det vi gör och har rådighet över.
 2. Vi ska uppmuntra och utmana destinationens aktörer och samarbetspartners att utvecklas i hållbar riktning.
 3. Vi ska inspirera och hjälpa till hållbar konsumtion av destinationens utbud.

Tre prioriterade områden

Göteborg & Co har identifierat tre prioriterade hållbarhetsområden, som rymmer viktiga hållbarhetsfrågor som verksamheten arbetar med. Frågorna har identifierats och prioriterats utifrån intressenternas förväntningar, stadens ägardirektiv och verksamhetens påverkan och rådighet.

Orange tvådimensionell ikon med 3 personer bredvid varandra, de har en jordglob bakom sig

Välkomnande och inkluderande destination

Alla som besöker eller lever i Göteborg ska känna att de är en del av staden och att utbudet är till för dem. Göteborg & Co arbetar för att alla ska kunna ta del av utbudet i Göteborg, oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller språk. Bolaget ska också bidra till trygga och säkra upplevelser.

Blå tvådimensionell ikon av en portfölj

Växande och välmående destination

Göteborg & Co verkar för att Göteborg ska vara en attraktiv och hållbar storstadsregion där idéer, verksamheter och människor växer tillsammans. Besöksnäringen skapar arbete och ekonomisk tillväxt i staden, och möjliggör att viktiga samhällsfrågor kan lyftas fram.

Grön tvådimensionell ikon en hand som håller i en jordglob med en kartnål i

Klimat- och miljösmart destination

Turismens och Göteborg & Co:s verksamhet gör avtryck på klimatet och miljön. Bolaget ska genom sin verksamhet, beslut och handlingar minska sin negativa påverkan och öka sin positiva påverkan, och genom samarbete och kommunikation bidra till en hållbar destination.

Miljömål för Göteborg & Co

Göteborg & Co har identifierat vilka de mest betydande miljöaspekterna för bolagets verksamhet är. Utifrån miljöaspekterna och bolgets rådighet har vi satt mål för vad vi behöver arbeta med för att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva näringspåverkan.

 • Göteborg & Co minskar sina växthusgasutsläpp från resor och transporter i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030.
 • Göteborg & Co ökar årligen andelen miljö- och klimatsmarta inköp och upphandlingar.
 • Göteborg & Co ökar årligen miljö- och klimatkunskapen hos alla medarbetare.
 • Göteborg & Co:s alla delar gör årligen ytterligare åtgärder för att driva på för en mer miljö- och klimatsmart destination.
 • Göteborg & Co följer upp, bevakar och, där möjligt, minskar årligen sin miljö- och klimatpåverkan från energiförbrukning, avfallsgenerering och kemikaliehantering
 • Göteborg & Co förbättrar miljörelaterad styrning, uppföljning och kontroll löpande.

Samtliga mål har indikatorer som följs upp årligen för att se om vår utveckling går åt rätt håll.

Styrande dokument

 • Hållbarhetsredovisning. För att följa hur vårt hållbarhetsarbete utvecklas, skapa en förteckning åt oss själva och samla lärdomar att dela med oss av till andra, publicerar Göteborg & Co årligen en hållbarhetsredovisning. Ladda ner års- och hållbarhetsredovisning 2023
 • Hållbarhetsramverket ska driva på utvecklingen och vägleda bolagets verksamhet. Ramverket fungerar även vägledande och stödjande för destinationens aktörer. Ladda ner hållbarhetsramverket
 • Miljöpolicy. Göteborg & Co har uppdaterat sin lokala anvisning efter Göteborgs stads policy för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Ladda ner miljöpolicyn
 • Hållbarhetsredogörelsen visar riktningen och omfattningen av bolagets samlade hållbarhetsarbete och ambition. Ladda ner hållbarhetsredogörelsen

Världens mest hållbara destination

För sjunde året i rad är Göteborg rankat som världens mest hållbara destination enligt GDS-Index. Välj Göteborg och du tar…

Göteborg & Co:s hållbarhetsarbete

Göteborg & Co jobbar hela tiden med hållbarhet. Miljömål har satts för året och flera andra hållbara initiativ för att…

Hållbara exempel

Vi tror på samarbete och att inspirera varandra. Här delar vi med oss av erfarenheter och lösningar från projekt, evenemang…

Träffa hållbara aktörer inom besöksnäringen

Världens mest hållbara destination, hur ser det ut praktiken? I den här filmserien får du möta några av aktörerna inom…

Göteborg - Europas huvudstad för smart turism 2020

Tävlingen European Capital of Smart Tourism startades av EU-kommissionen för att belöna städer som utmärker sig för smarta, innovativa och…

Katarina Thorstensson

Hållbarhetsstrateg
+46 31 368 42 85