Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Fallstudier av lyckade möten i Göteborg

Ett heltäckande hållbarhetsarbete, möten med långsiktig positiv effekt på lokalsamhället, samt högt kongressdeltagande – framgång kan mätas på många sätt. Låt dig inspireras av några av Göteborgs framgångshistorier.

Hälsosammare befolkning

Läs mer om projektet här.

När Göteborg stod värd för International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2022, nyttjade staden, arrangörerna och deras strategiska partners, tillfället att samarbeta i ett projekt för att skapa långsiktiga, positiva effekter, inom ramen för Gothenburg Way to Legacy. Målet var en hälsosammare befolkning. Det är svårt för människor att göra stora livsstilsförändringar, så gruppen bestämde sig för att inspirera invånare och mötesdelegater att ta små steg mot ett hälsosammare liv. Göteborgs 400-årsjubileum och dess fokus på hälsa, användes som plattform för projektet, vilket gav möjligheter till att nå ut brett och att lyfta lokala hälsoinitiativ. Genom samverkan med en stor forskningsstudie vid Göteborgs universitet, Livsstilsverktyget, kommer det att vara möjligt att följa personers hälsoresa och mäta långsiktiga effekter. Läs mer om projektet här.

”When the International Forum on Quality and Safety in Healthcare took place in Gothenburg in 2022, we, the national strategic partners, collaborated closely with the City of Gothenburg on value creation and impact related to health promotion and prevention. The learning points we’ve had were, if you want to create impact you need to find the gaps and focus on synergies. You do not always have to think of something new, but tie it into existing programmes and strategies. It makes the impact stronger and the engagement higher.”
Jesper Ekberg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Ökad forskningsaktivitet och lokal kompetensutveckling

Det multidisciplinära Göteborg Continence Research Centre (GCRC) är det första i sitt slag i Sverige. Centret samlar världsledande forskare från olika områden, såsom gynekologi, materialvetenskap, hälsoekonomi och vård- och omsorgsvetenskap. GCRC stod värd för International Continence Society Annual Meeting, ICS 2019, som en del av riktade insatser för att öka fokus på inkontinensforskning för att förbättra livskvaliteten för patienter och deras anhöriga. Två år efter mötet kunde konstateras att forskningsaktiviteten vid centret ökat markant samt att det skett en ökning av antalet forskare som valt att forska inom ämnet inkontinens. Värdskapet för mötet gjorde att centret kunde locka till sig nya forskare vilket gjort det möjligt att ytterligare bygga vidare på centrets forskning.

Västra Götalandsregionen, gav ekonomiskt stöd till lokalt vårdanställda att delta i ICS 2019. Detta gjordes i kompetensutvecklingssyfte, så att vården och patienternas upplevelser och vårdresultat förbättras.

IAGG-ER 2019 – allmänhetens kännedom och lokal kompetensutveckling

AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet – använder och sprider forskningsresultat för att förbättra livskvaliteten för äldre personer. Visionen är ett inkluderande samhälle där åldrandet värderas för dess potential och äldre vuxna respekteras i ett samhälle som gör det möjligt för oss att vara aktiva aktörer i våra egna liv, oberoende av ålder och andra faktorer.

Som lokal värd för European Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG-ER) 2019 önskade AgeCap fokusera på hälsosamt åldrande i Göteborg och Västsverige och utbilda allmänheten för att motverka ålderism. De ville också öka medvetenheten om den egna verksamheten och presentera forskning kopplad till AgeCap samt svensk och nordisk forskning i allmänhet.

Fotoutställningen Årsrika visades upp i en centralt belägen park, som en del av det publika programmet.

Göteborg & Co träffade IAGG-ER:s generalsekreterare och AgeCap för att dela erfarenheter och diskutera hur de kunde säkerställa att kongressen skulle bidra till AgeCaps vision. Den verkställande kommittén enades om målet att få in omvärlden i kongressen och att sprida information om kongressämnet till allmänheten. Gruppen träffades också för att diskutera samhälls- och mediaengagemang. Vid uppföljningsmötet, efter genomförd kongress, konstaterades att målet hade uppnåtts. En andra uppföljning ska ske under 2022.

Göteborgs stad, Varbergs stad och Västra Götalandsregionen sponsrade dagsbiljetter till kongressen för anställda inom äldreomsorgen. Detta gjordes i kompetensutvecklingssyfte för att förbättra vården, patientupplevelser och vårdresultat.

Exempel på aktiviteter under mötet:

 • Fotoutställningen Årsrika arrangerades för att påverka och vidga dagens snäva syn på den äldre generationen. Utställningen ägde rum på Stadsbiblioteket, i två stadsparker och i utvalda stadsområden.
 • Gratis offentligt seminarium på stadsbiblioteket om åldrande och ålderism.
 • Carin Mannheimer-prisceremoni på Stadsbiblioteket, ett erkännande av unga forskare om åldrande.
 • En blandad kör med barn och äldre vuxna uppträdde på utställningen för att få in omvärlden i kongressen.
För att få in omvärlden i kongressen uppträdde en blandad kör med barn och äldre vuxna på utställningen .

Främjande av folkhälsa, mediaaktiviteter samt öka intresse för högre utbildning

Ett av föreningen European Stroke Organisations syften är att utveckla och främja professionell och offentlig utbildning. Stroke Center West, som är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, var lokal värd i Göteborg för 2018 års ESO-konferens. Målen för centret är bland annat att minimera antalet personer som drabbas av stroke och att arbeta medfolkhälsofrämjande frågor. Den lokala värden och ett antal lokala intressenter identifierade möjligheten att använda konferensen för att utbilda allmänheten i hur man upptäcker stroke och hur man förhindrar stroke genom fysisk rörelse. De ville också skapa intresse för högre utbildning och forskning bland unga.

Exempel på aktiviteter under mötet:

 • Strokeforskare besökte fyra gymnasieskolor för att informera vetenskaps- och sjukvårdsstudenter om stroke och hur det är att arbeta som läkare och forskare, med efterföljande studiebesök på kongressen.
 • Ett kostnadsfritt offentligt seminarium för 250 deltagare hölls om förebyggande av stroke samt rehabilitering, med en panel av experter och patienter.
 • En kostnadsfri offentlig föreläsning om stroke och fysisk aktivitet hölls i samband med Göteborgsvarvet.
 • Som vårdgivare bjöd Västra Götalandsregionen in delegater att springa i sin startgrupp ”Run FAST Against Stroke” i Göteborgsvarvet, samt lyfte fram löpning som ett sätt att förebygga stroke.
 • Riktade medieinsatser resulterade i en omfattande mediebevakning med fokus på patientperspektivet.

Hållbarhet och socialt engagemang

Konferenser tenderar att ha en betydande miljöpåverkan. Staden uppmuntrar till att miljöcertifiera möten och evenemang för att bidra till utvecklingen av hållbarhetsarbetet.

Den europeiska konferensen om optisk kommunikation, ECOC 2017, drog omkring 5 900 delegater från hela världen till Göteborg. För att minska miljöpåverkan certifierade arrangören konferensen enligt Svensk Miljöbas kriterier. Organisationen tog dock sitt hållbarhetsarbete ett steg längre än certifieringskriterierna.

Exempel på aktiviteter under mötet:

 • Lansering av ett kontinuerligt hållbarhetsarbete för ECOC-konferenserna.
 • Miljöcertifiering enligt Svenska Miljöbas kriterier med mer än 50 åtgärder.
 • I stället för talargåvor donerade arrangören 340 solcellsdrivna lampor till familjer i landsbygdsområden i Indien genom ChildFund Sweden.
 • Arrangören investerade i ett 30 hektar stort regnskogsprojekt, känt som ”ECOC Forest”, i Ecuador.
 • Färre måltider innehöll kött och vegetarisk lunch var standard. Fisken var MSC-märkt och kaffet och teet var ekologiskt och märkt med Fairtrade.
 • Svenska Mässan, ledande anläggning inom hållbarhet, stod värd för konferensen. Dess centrala läge gjorde det möjligt att minska transporternas miljöeffekter.
ECOC-skogen i Ecuador var ett initiativ som framtida konferenser kan bygga vidare på.

Resultat

 • ECOC:s ökade hållbarhetssatsningar lämnade ett bestående avtryck, både i Göteborg och för framtida konferenser runt om i Europa.
 • Organisationens krav ledde till att leverantörer förbättrade sitt eget miljö- och hållbarhetsarbete.
 • Sponsorer använde endast miljöcertifierat material.
 • ”Green Platinum ” lanserades som ädlaste sponsorkategori under konferensen.
 • ECOC-skogsinitiativet räddade 42 000 träd av 132 olika arter. Projektet fortsätter i framtida konferenser.
 • Tack vare de donerade solcellsdrivna lamporna kan barn i Indien nu läsa, göra läxor och andra aktiviteter efter solnedgången.
 • Konferensens internationella styrgruppskommitté rekommenderar att alla framtida ECOC-arrangörer fortsätter hållbarhetsarbetet, anpassat efter lokala förhållanden. ECOC-handboken innehåller numer ett avsnitt om hållbarhet.
 • Miljöcertifieringen av en stor internationell konferens – den hittills största att miljöcertifieras i Sverige – uppmuntrar andra att göra detsamma.

Dela bästa praxis inom hållbarhet

Göteborg stod värd för Association World Congress & Expo (AWC) 2019. Det gav möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter med beslutsfattare och representanter från den globala mötesbranschen, samt att visa upp Göteborg som mötesdestination.

Under kongressen diskuterades hur det går att effektivt engagera allmänheten för att skapa en positiv påverkan och ett avtryck i lokalsamhället. Deltagarna fick ta del av Göteborgs strategiska plan för möten och många deltagare deltog i en destinationsdag där de fick fördjupad kunskap om stadens starka samverkan inom forskning och utveckling, inklusive besök hos välkända FoU-företag.

Göteborg är världens mest hållbara destination och miljöcertifierade självklart kongressen. Alla måltider var ekologiska, närproducerade och vegetariska. Matsvinnet minimerades och alla deltagare fick sina egna påfyllningsbara kranvattenflaskor.

Nästan 90 % av delegaterna uppgav att de fick nya idéer och innehåll för att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Folkhälsofrämjande aktiviteter

European Obesity Summit 2016 på Svenska Mässan utgjorde en plattform för diskussioner om folkhälsofrågor, om fetma och den senaste forskningen i ämnet. Totalt deltog 1 500 personer.

I samband med mötet satsade organisationen på en kampanj för att öka allmänhetens medvetenhet om konsekvenserna av fetma för individer och samhället i stort. Parallellt skapade Universeum och Göteborgs universitet en populärvetenskaplig utställning om hälsa riktad till barn, föräldrar, lärare och vårdpersonal.

Göteborg & Co Möten är starkt engagerad i denna typ av kunskapsöverföring som en aspekt av social hållbarhet.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera