Hoppa till innehållet
Choose language

Användarvillkor för Göteborg & Co:s publika mediabank

A grid with Gothenburg images representing some of the images in the Image Bank from Göteborg & Co

Sammanfattning

  • Materialet får användas i syfte att visa upp och kommunicera om destinationen Göteborg i tryckt och digital media.
  • Materialet får inte användas för att marknadsföra produkter eller tjänster.
  • Materialet får inte användas eller placeras i ett sammanhang som kan uppfattas som stötande, vilseledande eller olagligt.
  • Materialet måste användas inom sex (6) månader efter att det har laddats ner.
  • När materialet används måste fotografens namn anges på följande sätt: Fotografens namn/Mediabank Göteborg & Co.
  • Den som använder material från mediabanken är personuppgiftsansvarig och ska följa GDPR

Fullständiga villkor

Allt material i Göteborg & Co:s Mediabank är skyddat av lagen om upphovsrätt. Med material avses bilder och filmer. Materialet från denna Mediabank får användas utan kostnad av alla som vill använda materialet i syfte att visa upp och kommunicera om destinationen Göteborg. Detta gäller både för kommunikation i tryckt och digital media. Marknadsföring av produkter eller tjänster är inte tillåtet.

Material i Mediabanken med en identifierad eller identifierbar fysisk person utgör personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Användaren är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter vid användning av material från Mediabanken. Användarens behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med GDPR.

Genom att ladda ner material från Mediabanken accepterar användaren användarvillkoren. Användarvillkoren är bindande för alla användare. Med användare avses den person, organisation eller företag som använder materialet. Användaren är ansvarig för att hålla Göteborg & Co skadeslösa från krav från materialets rättighetshavare i samband med användande som strider mot användarvillkoren.

I samband med att materialet används måste Fotografens namn anges på följande sätt: Fotografens namn/Mediabank Göteborg & Co.

I de fall då inget namn angetts kan användaren komma att debiteras för att ha utelämnat upphovsmannens och/eller rättighetshavarens namn.

Användaren har icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda materialet från Göteborg & Co:s Mediabank. Materialet får inte överlåtas, kopieras, licensieras eller säljas till tredje part. Rättigheten att använda materialet måste utnyttjas inom sex (6) månader efter att materialet har laddats ner. Användaren får inte spara materialet för andra syften än det specifika syfte som avsågs vid nedladdning. Materialet måste i så fall laddas ner på nytt från Göteborg & Co:s Mediabank innan det kan användas, för att på nytt godkänna materialets användarvillkor och säkerställa att den fortfarande finns tillgänglig.

Det är tillåtet att använda materialet i ett sammanhang där destinationen Göteborg visas upp eller kommuniceras, exempelvis av ett företag som representerar Göteborg utomlands (i kundtidningar, presentationer, evenemang eller liknande) så länge företagets produkt eller tjänst inte marknadsförs direkt. Att använda materialet utan tydlig koppling till Göteborg som destination är inte tillåtet.

Material från Göteborg & Co:s Mediabank får inte användas på något sätt som är oförenligt med svensk eller internationell rätt. Materialet får inte användas eller placeras i ett sammanhang som kan uppfattas som stötande, vilseledande eller olagligt. Materialet får inte användas på ett sätt som kan stöta eller kränka Fotografen och/eller personen/personerna i materialet. Materialet får ej utan upphovsmannens tillstånd utsättas för förvanskning eller förändring – utöver normal redigering. Användaren är ansvarig för eventuella skadeståndskrav från materialets upphovsman eller från personer i materialet som kan uppstå till följd av olämpligt användande.

Materialet är inte avsett för privat bruk.

Ansvaret för publicering ligger alltid hos användaren. I de fall där förutsättningarna för användning inte följs kan användaren komma att debiteras i efterhand direkt av fotografen. Göteborg & Co ansvarar inte gentemot upphovsman/rättighetshavare som framställer anspråk för användarens otillåtna användning.

Tvister om tolkningen eller tillämpningen av dessa användarvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.