Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Organisation

Göteborg & Co ägs av Göteborgs Stad och är moderbolag för klustret Turism, Kultur & Evenemang – med dotterbolagen Liseberg AB, Got Event AB, Stadsteatern i Göteborg AB och Göteborg & Co. Bolaget är organiserat i fem avdelningar. Styrelsen utses av kommunfullmäktige. Samverkan med det privata näringslivet sker via Besöksnäringens Forum där representanter från besöksnäringen i Göteborgsregionen medverkar.

chema
Göteborg & Co:s organisationsschema.

Evenemang

Affärsområdet Evenemangs uppdrag är att driva och stärka Göteborg som evenemangsstad genom att strategiskt utveckla och möjliggöra hållbara evenemang inom kultur och idrott. Inom affärsområdet finns fyra enheter; Värva och försäljning, Evenemangsutveckling, Projekt och Vetenskapsfestivalen.

Affärsområdet Evenemang har höga ambitioner när det gäller hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Ett viktigt verktyg är miljödiplomering av evenemang. Vi strävar efter att minimera evenemangens negativa påverkan på miljö och människor, att bidra positivt till samhället, intressenterna och den lokala ekonomin samt att lämna bestående positiva effekter, lokalt och regionalt.
Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete för att bli en hållbar evenemangsstad.

Möten

Affärsområdet Möten marknadsför destinationen till beslutsfattare av främst internationella vetenskapliga, politiska samt större företagsmöten. Vi inspirerar och stöttar också fler att marknadsföra staden och söka möten att genomföras i Göteborg; på plats, som hybrid- eller digitalt möte med Göteborg som bas. Vi hjälper också universitet, kommuner, myndigheter och företag att, genom möten, sätta fokus på dess verksamhet. Den lokala samverkan främjas genom forum där offentlig sektor, näringsliv och akademi kan mötas och enas om gemensamma åtgärder – i bred samverkan. Tillsammans med ett hållbarhetsarbete i världsklass är detta viktiga ingredienser och grundläggande aspekter av Göteborgs strategiska plan för möten.
Läs mer om hur vi arbetar med hållbara möten.

Marknad och kommunikation

Avdelningen för Marknad & Kommunikation vårdar och utvecklar destinationens och bolagets samtliga varumärken och ger service före, under och efter besöket. Nöjda besökare är de bästa ambassadörerna och vi underlättar gärna för alla som gillar Göteborg att vara medskapare av destinationens varumärke. 

Avdelningen för Marknad & Kommunikation består av tre enheter; Team PR, Inhouse och Besöksservice. Tillsammans stödjer vi våra samarbetspartners genom att erbjuda verktyg för kommunikation av destinationen samt ge råd och stöd.

Strategisk stab

Strategisk stab är en stöd- och utvecklingsfunktion på Göteborg & Co som bidrar till avdelningarnas, bolagets och destinationens utveckling. Strategisk stab arbetar nära bolagets ledning och affärsområden, dess ägare och klusterbolag, andra förvaltningar och bolag i staden och i samverkan med hela destinationens näringsliv och akademi. Strategisk stab arbetar inom hållbarhet, kunskap samt verksamhetsutveckling och styrning och är rådgivande och koordinerande på bolagsövergripande nivå, kring verksamhetsuppföljning, rapportering och upphandling. 

Ekonomi

Avdelningen som håller ordning på ekonomi, avtal och faktureringar. Skapar års- och delårsbokslut som redovisas till styrelse och ägare.

HR

Alla ärenden som rör personalvård, anställningar, löner och arbetsmiljö hanteras av HR.

Göteborgs 400-årsjubileum

Projektorganisationen leder, samordnar, kommunicerar och följer upp planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum. 2022 fokuserar på temat Hälsa och 2023 planeras det stora Jubileumsfirandet, 2 juni till 3 september.
Läs mer om Göteborgs 400-årsjubileum.

Ledning

Bolagsledningen ansvarar för övergripande affärsutveckling och vissa strategiska projekt och samarbeten. Ledningsgruppen består av chefen för respektive affärsområde samt stabsfunktioner. Vd:n har det övergripande ansvaret för all personal.

Styrelse

Ledamöter

Jonas Ransgård (M) ordförande
Eva Flyborg (L) 1:e vice ordförande
Alice Vernersson (V) 2:e vice ordförande
Kurt Eliasson (S)
Anna Karin Hammarstrand (D)
Madeleine Jonsson (MP)
Linnea Wikström (S)

Suppleanter

Hanna Friberg (M)
Jan Nilsson (S)
Thaher Pelaseyed (V)

Arbetstagarrepresentanter

Petra Gamerdinger, Göteborg & Co
Mikael Persson, Got Event
Bosse Nordlander, Liseberg

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera