Hoppa till innehållet
Choose language

Organisation

Göteborg & Co är indelat i i åtta olika avdelningar/verksamhetsområden.

Göteborg & Co:s organisationsschema

Destinationsutveckling

Affärsområdet Destinationsutveckling leder och samordnar arbetet med att långsiktigt behålla och stärka destinationens och bolagets ledande position inom hållbar destinationsutveckling, såväl lokalt som internationellt. Affärsområdet arbetar med digital utveckling, analys och omvärldsbevakning och samlar destinationens nyckelfrågor kring stads- och platsutveckling, tillgänglighet och attraktivitet.

Kontaktuppgifter till Destinationsutveckling

Möten

Affärsområdet Möten marknadsför destinationen till beslutsfattare av främst internationella vetenskapliga, politiska samt större företagsmöten. Vi inspirerar och stöttar också fler att marknadsföra staden och söka möten att genomföras i Göteborg; på plats, som hybrid- eller digitalt möte med Göteborg som bas. Vi hjälper också universitet, kommuner, myndigheter och företag att, genom möten, sätta fokus på dess verksamhet. Den lokala samverkan främjas genom forum där offentlig sektor, näringsliv och akademi kan mötas och enas om gemensamma åtgärder – i bred samverkan. Tillsammans med ett hållbarhetsarbete i världsklass är detta viktiga ingredienser och grundläggande aspekter av Göteborgs strategiska plan för möten.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbara möten

Kontaktuppgifter till Möten

Evenemang

Affärsområdet Evenemangs uppdrag är att driva och stärka Göteborg som evenemangsstad genom att strategiskt utveckla och möjliggöra hållbara evenemang inom kultur och idrott. Inom affärsområdet finns tre enheter; Värva och försäljning, Evenemangsutveckling och Projekt.

Affärsområdet Evenemang har höga ambitioner när det gäller hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Ett viktigt verktyg är miljödiplomering av evenemang. Vi strävar efter att minimera evenemangens negativa påverkan på miljö och människor, att bidra positivt till samhället, intressenterna och den lokala ekonomin samt att lämna bestående positiva effekter, lokalt och regionalt.

Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete för att bli en hållbar evenemangsstad

Kontaktuppgifter till Evenemang

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi i arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens och attraktionskraft. Genom att utveckla och skapa nya strukturer för samverkan, initiera nya projekt och synliggöra Göteborg vill Näringslivsgruppen göra faktisk skillnad för människor och verksamheter i regionen.

Läs mer om Näringslivsgruppen

Kontaktuppgifter till Näringslivsgruppen

Marknad och Kommunikation

Avdelningen för Marknad och Kommunikation vårdar och utvecklar destinationens och bolagets samtliga varumärken och ger service före, under och efter besöket. Nöjda besökare är de bästa ambassadörerna och vi underlättar gärna för alla som gillar Göteborg att vara medskapare av destinationens varumärke. 

Avdelningen för Marknad & Kommunikation består av tre enheter; Team bolagskommunikation, Team PR, Inhouse och Besöksservice. Tillsammans stödjer vi våra samarbetspartners genom att erbjuda verktyg för kommunikation av destinationen samt ge råd och stöd.

Kontaktuppgifter till Marknad och Kommunikation

Ekonomi, Verksamhetsstyrning och HR

Avdelningen håller ordning på ekonomi, avtal och faktureringar och skapar års- och delårsbokslut som redovisas till styrelse och ägare. Avdelningen är vidare rådgivande och koordinerande på bolagsövergripande nivå, kring verksamhetsuppföljning, rapportering, juridik och upphandling. Här finns ansvaret för bolagets verksamhetsutveckling och styrning där avdelningen arbetar nära bolagets ledning och verksamhet, ägare och klusterbolag samt andra förvaltningar och bolag i staden.

Alla ärenden som rör personalvård, anställningar, löner och arbetsmiljö hanteras av HR.

Kontaktuppgifter till Ekonomi, Verksamhetsstyrning och HR

Ledning

Bolagsledningen ansvarar för övergripande affärsutveckling och vissa strategiska projekt och samarbeten. Ledningsgruppen består av chefen för respektive affärsområde samt stabsfunktioner. Vd:n har det övergripande ansvaret för all personal.

Kontaktuppgifter till ledningen

Styrelse

Göteborg & Co ägs av Göteborgs Stad och är moderbolag för klustret Turism, Kultur & Evenemang – där även Liseberg, Got Event och Stadsteatern ingår. Styrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ledamöter

Leif Pagrotsky (S) ordförande
Thaher Pelaseyed (V) 1:e vice ordförande
Stefan Svensson (M) 2:e vice ordförande
Marie Zachrisson (L)
Renas Mustafa (S)
Ingrid Bexell Hulthén (MP)
Johanna Holmdahl (KD)
Gitte Caous, adjungerad Göteborgs Regionen (GR)

Suppleanter

Josef Akar (S)
Hanna Friberg (M)
Peter Hedlund (V)

Arbetstagarrepresentanter

Petra Gamerdinger, Göteborg & Co
Mikael Persson, Got Event
Bosse Nordlander, Liseberg

Maria Bergman

HR-Chef
+46 31 368 40 74