Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Styrande dokument

Bolagets ägare, mål och uppdrag

Göteborgs Stadshus AB är som koncernbolag ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag. Koncernen är i sin tur uppdelad i sju kluster. Göteborg & Co är moderbolag i kluster Turism, Kultur och Evenemang, där Liseberg, Got Event och Göteborgs Stadsteater ingår.

Budget

Göteborgs Stads budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige och de övergripande målen i budgeten gäller för samtliga nämnder och bolag. Varje nämnd och styrelse har ett eller flera av dessa övergripande verksamhetsmål att förhålla sig till. Verksamhetsmålen är breda i sin karaktär och fungerar som ledstjärnor när Göteborg & Co planerar sin verksamhet.

Besöksnäringen är viktig för Göteborg och ska fortsätta utvecklas i linje med Göteborgs Stads program för destinationsutveckling.

Ur Göteborgs Stads budget för 2023

Göteborgs Stads budget

Om Göteborgs 400-årsjubileum

Göteborg & Co har uppdraget från kommunstyrelsen att leda, samordna, kommunicera, genomföra och följa upp Göteborgs 400-årsjubileum. Allt tar sitt avstamp i göteborgarnas delaktighet och engagemang för att tillsammans göra Göteborg till en ännu bättre plats. När 400-årsdagen inföll, den 4 juni 2021, var vi mitt i coronapandemin. Dagen firades med en direktsänd officiell ceremoni, enligt då rådande restriktioner.

2023 firar vi Göteborgs Jubileum med en Jubileumsfestival 2 – 5 juni på Frihamnspiren. Firandet fortsätter hela sommaren fram till 3 september. Staden fylls av musik och dans, matupplevelser, historiska promenader, gôtt tjôt, innovationer, upplevelser för stora och små och mycket, mycket mer.

Göteborgs Jubileumsfirande – Uppdraget (Goteborg2023.com).

Göteborg & Co ägardirektiv

Förutom Göteborgs Stads övergripande budget, program och planer styrs stadens respektive bolag av ägardirektiv som fastställs av kommunfullmäktige. I ägardirektivet beskrivs bolagets kommunala ändamål, det vill säga essensen i det kommunfullmäktige vill att bolaget ska åstadkomma.

Göteborg & Co AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i klustret för Turism, Kultur och Evenemang och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den egna koncernen. Göteborgs Stads ändamål med bolaget är att på övergripande nivå leda och samordna arbetet inom koncernen och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen.

Ta del av ägardirektivet här.

Bolagets verksamhet

I Göteborg & Co:s affärsplan för 2023 finns bolagets verksamhet beskriven. Affärsplanen utgår från ägarens direktiv, mål och uppdrag och i affärsplanen finns en sammanfattande formulering av mål och uppdrag för bolagets verksamhet.

Affärsplanen utarbetas av bolagets ledning och beslutas av styrelsen. Affärsplanen med verksamhetsplaner och mål utvärderas och uppdateras i en löpande ettårig cykel.

Uppdrag och mål

Göteborg & Co:s mål är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Uppdraget är att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.

Hållbarhet i fokus

Göteborg ska utvecklas som en hållbar destination, nu och med sikte mot 2030. Stadens samlade ambitioner är en viktig kraft i att etablera, utveckla och positionera Göteborg som ledande hållbar destination. I bolagets och destinationens alla delar ska hänsyn tas till människor, miljö, ekonomi och samhälle, med inställningen att ständigt förbättra och flyttar fram positionerna.

Års- och Hållbarhetsredovisningar

Strategi för möten

Möten är av största vikt för destinationen och på uppdrag av kommunfullmäktige tog Göteborg & Co under 2017 fram en strategisk plan för att stärka det systematiska arbetet med vetenskapliga kongresser.

Strategisk plan för möten

Strategi för evenemang

Den övergripande evenemangsstrategin togs fram under 2020 och markerar nästa steg i stadens utveckling och Göteborgs Stads vilja att ytterligare befästa stadens position som ledande hållbar evenemangsstad och upplevelsedestination i framkant. Efter att Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030 har beslutats av kommunfullmäktige ska dessa strategiska planer uppdateras och omarbetas till handlingsplaner utifrån programmet. Arbetet kommer att ske under ledning av Göteborg & Co och i samverkan med relevanta aktörer från stad, region, näringsliv, föreningsliv och akademi.

Evenemangsstrategi

Stefan Gadd

Presschef
+46 31 368 40 30

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera