Hoppa till innehållet
Choose language

Hur styrs Göteborg & Co?

Bolagets ägare, mål och uppdrag

Göteborgs Stadshus AB är som koncernbolag ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag. Koncernen är i sin tur uppdelad i sju kluster.

Klustret Turism, Kultur och Evenemang

Göteborg & Co är moderbolag i klustret för Turism, Kultur och Evenemang, där LisebergGot Event och Göteborgs Stadsteater ingår.

Uppdrag och mål

Göteborg & Co:s uppdrag är att leda och samordna arbetet inom TKE-klustret och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen, samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen. Uppdraget ska ske genom att kontinuerligt driva destinationsutveckling och marknadsföring samt genom att agera samverkansplattform för besöksnäringens olika aktörer.

Budget

Göteborgs Stads budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige och de övergripande målen i budgeten gäller för samtliga nämnder och bolag. Varje nämnd och styrelse har ett eller flera av dessa övergripande verksamhetsmål att förhålla sig till. Verksamhetsmålen är breda i sin karaktär och fungerar som ledstjärnor när Göteborg & Co planerar sin verksamhet.

Göteborgs Stads budget (goteborg.se)

Göteborg & Co ägardirektiv

Förutom Göteborgs Stads övergripande budget, program och planer styrs stadens respektive bolag av ägardirektiv som fastställs av kommunfullmäktige. I ägardirektivet beskrivs bolagets kommunala ändamål, det vill säga essensen i det kommunfullmäktige vill att bolaget ska åstadkomma.

Göteborg & Co AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i klustret för Turism, Kultur och Evenemang och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den egna koncernen. Göteborgs Stads ändamål med bolaget är att på övergripande nivå leda och samordna arbetet inom koncernen och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen.

Ägardirektivet finns bland de styrande dokumenten i Göteborgs Stad.

Ägardirektiv för Göteborg & Co AB (PDF)

Styrande dokument i Göteborgs Stad (goteborg.se)

Bolagets verksamhet

I Göteborg & Co:s affärsplan för 2023 finns bolagets verksamhet beskriven. Affärsplanen utgår från ägarens direktiv, mål och uppdrag och i affärsplanen finns en sammanfattande formulering av mål och uppdrag för bolagets verksamhet. Affärsplanen utarbetas av bolagets ledning och beslutas av styrelsen. Affärsplanen med verksamhetsplaner och mål utvärderas och uppdateras varje år.

Affärsplan och verksamhetsberättelser

Hållbarhet i fokus

Göteborg ska utvecklas som en hållbar destination, nu och med sikte mot 2030. Stadens samlade ambitioner är en viktig kraft i att etablera, utveckla och positionera Göteborg som ledande hållbar destination. I bolagets och destinationens alla delar ska hänsyn tas till människor, miljö, ekonomi och samhälle, med inställningen att ständigt förbättra och flyttar fram positionerna.

Läs mer om Göteborg & Co:s miljömål, hållbarhetsarbete och styrande dokument

Kollagebild av 5 bilder, placerade som en pyramid där den mittersta bilden utgör den största och fallande storlek vid sidorna. Från vänster: äldre par står i badkläder på en brygga, en familj skrattar och åker Flumride på Liseberg, Två kvinnor äter charkbricka i solnedgången, en kvinna grillar korv och marshmallows över en eld, en familj åker båt på Götaälv mitt i Göteborg.

Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030

Göteborg ska vara en hållbar destination för alla: de som besöker oss, de som bor här och de som verkar i regionen. Med ett långsiktigt program för destinationsutveckling, är Göteborg en av ett fåtal destinationer i världen som under så lång tid arbetat med hållbar utveckling på ett målmedvetet och strukturerat sätt.

Programmet beskriver hur staden ska arbeta med strategiska destinations- och besöksnäringsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Göteborg & Co styrelse har i uppdrag att, i nära samverkan med berörda nämnder och styrelser, initiera och leda arbetet med att förverkliga och implementera programmet.

Läs mer om programmet för destinationsutveckling

Vybild ovanifrån över ett mässgolv på AD/PD mässan

Handlingsplan för möten 2023-2026

Handlingsplan för möten ska tydliggöra hur Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030 ska förverkligas och implementeras inom området möten under perioden 2023–2026. Handlingsplanen för möten ska fungera som ett verktyg för Göteborgs Stads nämnder och styrelser genom att visa riktningen för hur möten i Göteborg bidrar till att skapa tillväxt, profilerar stadens forskning, innovationer och företag samt stärker Göteborg som en attraktiv plats att leva, studera, verka och investera i. Handlingsplanen har sin utgångspunkt i stadens tidigare strategiska plan för möten, som togs fram på uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2018. I Göteborg är det offentliga, akademi och näringsliv bra på att samarbeta och samtliga har deltagit i framtagandet av handlingsplanen. Det är en avgörande faktor för fortsatt konkurrenskraft och har bidragit till att Göteborg har blivit en framgångsrik mötesstad.

Handlingsplan för möten 2023-2026 (PDF)

Tre sommarklädda personer står framför ingången till Way Out West

Handlingsplan för evenemang 2023-2026

Handlingsplan för evenemang ska tydliggöra hur Göteborgs stads Destinationsutvecklingsprogram ska förverkligas och implementeras inom området evenemang under perioden 2023 – 2026. Evenemang är en viktig del av Göteborgs identitet och har stor betydelse för destinationens attraktionskraft. Denna handlingsplan ska stärka det systematiska arbetet med evenemang och tydliggöra Göteborgs Stads vilja att ytterligare befästa stadens position som ledande hållbar evenemangsstad och upplevelsedestination i framkant. Planen är framtagen med utgångspunkt i Göteborg & Co:s tidigare evenemangsstrategi. Got Event, i nära samverkan med Got Event, övriga berörda förvaltningar och bolag inom staden samt aktörer och intressenter från destinationens besöksnäring.

Handlingsplan för evenemang 2023 – 2026 (PDF)

Torg där konstverk i form av bokstäverna GBG 400 står uppställda

Göteborgs 400-årsjubileum

Göteborg & Co har uppdraget från kommunstyrelsen att leda, samordna, kommunicera, genomföra och följa upp Göteborgs 400-årsjubileum. Allt tar sitt avstamp i göteborgarnas delaktighet och engagemang för att tillsammans göra Göteborg till en ännu bättre plats. När 400-årsdagen inföll, den 4 juni 2021, var vi mitt i coronapandemin. Dagen firades med en direktsänd officiell ceremoni, enligt då rådande restriktioner.

2023 firar vi Göteborgs Jubileum med en Jubileumsfestival 2 – 5 juni på Frihamnspiren. Firandet fortsätter hela sommaren fram till 3 september. Staden fylls av musik och dans, matupplevelser, historiska promenader, gôtt tjôt, innovationer, upplevelser för stora och små och mycket, mycket mer.

Göteborgs Jubileumsfirande – Uppdraget (Goteborg2023.com)

Stefan Gadd

Presschef
+46 31 368 40 30