Hoppa till innehållet
Choose language

Hållbar Destination 2030

Göteborgs Stads program för destinationsutveckling.

Kollagebild av 5 bilder, placerade som en pyramid där den mittersta bilden utgör den största och fallande storlek vid sidorna. Från vänster: äldre par står i badkläder på en brygga, en familj skrattar och åker Flumride på Liseberg, Två kvinnor äter charkbricka i solnedgången, en kvinna grillar korv och marshmallows över en eld, en familj åker båt på Götaälv mitt i Göteborg.

Om Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030

Göteborg ska vara en hållbar destination för alla: de som besöker oss, de som bor här och de som verkar i regionen. Med ett långsiktigt program för destinationsutveckling, är Göteborg en av ett fåtal destinationer i världen som under så lång tid arbetat med hållbar utveckling på ett målmedvetet och strukturerat sätt.

Programmet i korthet:

  • ska främja utvecklingen av en hållbar destination.
  • är ett långsiktigt strategiskt styrande dokument som slår fast en politisk viljeinriktning för vad som ska uppnås kring strategiska destinations- och besöksnäringsfrågor.
  • är ett verktyg för destinationens växande och utveckling.
  • innehåller tydliga mål och strategier och indikatorer och mätetal för att mäta framdriften.
  • beslutas av kommunfullmäktige och gäller för Göteborgs stads samtliga förvaltningar och bolag.

Destinationen är hela regionen

Destinationen Göteborg består av samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen. Göteborg vill fortsätta att växa som destination och utveckla ett levande utbud av kultur, nöjen och fritidsaktiviteter som höjer värdet för besökare, företagare och invånare. Innehållet i de 13 kommunernas sammansatta utbud kompletterar varandra och stärker hela destinationens attraktionskraft.

Kartillustration över området som täcker Destination Göteborg, från Stenungssund och Lilla Edet i Norr till Kungsbacka i söder.

Ett program som möter omvärlden

Ett cirkeldiagram indelad i 6 lika stora delar: Förändrad efterfrågan, Nya former av upplevelser, Ökad E-handel, Växande delningsekonomi, Hållbar destinationsutveckling, Nya resvanor

Den digitalisering, hållbara omställning och pandemi som präglat utvecklingen under de senaste åren, har skapat nya utmaningar för den traditionella besöksnäringen. Stora förflyttningar har satts igång, som inte avstannar. Detta innebär att arbetet med en destinationsutveckling har förändrade förutsättningar. Programmet beskriver hur staden ska arbeta med strategiska destinations- och besöksnäringsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt för destinationen Göteborgs utveckling.  

Göteborg & Co ansvarar för att samordna, leda och driva arbetet med att förverkliga och implementera Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030.  Arbetet sker gemensamt i nära samverkan med berörda nämnder, styrelser och en mängd andra aktörer.  

Programmets målbild: Hållbar Destination 2030

Programmets målbild har tre huvudinriktningar som har formulerats utifrån, och beaktar, de tre hållbarhetsdimensionerna – social, ekonomisk och ekologisk.

Orange tvådimensionell ikon med 3 personer bredvid varandra, de har en jordglob bakom sig

En välkomnande och inkluderande destination erbjuder något för var och en och där alla bemöts med respekt.

Blå tvådimensionell ikon av en portfölj

En växande och välmående näring som skapar arbetstillfällen till följd av en ökad efterfrågan.

Grön tvådimensionell ikon en hand som håller i en jordglob med en kartnål i

En miljö- och klimatsmart destination med klimatavtryck nära noll där näringens aktörer och besökarna bidrar till en ekologiskt hållbar destination.

Programmets målbild består av åtta stycken mål och fyra tvärgående strategier. Målbilden omfattar de tre perspektiven besöka, leva och verka. Målen mäts och följs upp genom ett antal indikatorer. Målbilden utgör även grunden i de handlingsplaner som tas fram utifrån programmet.  

Matris som visar hur programmets målbild, perspektiv, indikatorer och strategier hänger ihop.
Matris som visar hur programmets målbild, perspektiv, indikatorer och strategier hänger ihop.

Hållbar omställning i Göteborg Stad

Göteborg Stads ambition är att Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet. Miljö- och klimatambitionerna är höga och ett mål är att vara ledande i den gröna omställningen. Läs mer om hur Göteborg Stads arbetar här.

Stadens budget pekar ut de kortsiktiga prioriteringarna.

Destinationsutvecklingsprogrammet skapar förutsättningar för stad och besöksnäring att tillsammans bygga en stark destination och samtidigt bidra till att nå stadens långsiktiga mål.

Tre sommarklädda personer står framför ingången till Way Out West

Handlingsplan för evenemang 2023-2026

Handlingsplan för evenemang ska tydliggöra hur Göteborgs stads Destinationsutvecklingsprogram ska förverkligas och implementeras inom området evenemang under perioden 2023 – 2026. Evenemang är en viktig del av Göteborgs identitet och har stor betydelse för destinationens attraktionskraft. Denna handlingsplan ska stärka det systematiska arbetet med evenemang och tydliggöra Göteborgs Stads vilja att ytterligare befästa stadens position som ledande hållbar evenemangsstad och upplevelsedestination i framkant. Planen är framtagen med utgångspunkt i Göteborg & Co:s tidigare evenemangsstrategi och i nära samverkan med Got Event, övriga berörda förvaltningar och bolag inom staden samt aktörer och intressenter från destinationens besöksnäring.

Handlingsplan för evenemang 2023 – 2026 (PDF)

Vybild ovanifrån över ett mässgolv på AD/PD mässan

Handlingsplan för möten 2023-2026

Handlingsplan för möten ska tydliggöra hur Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030 ska förverkligas och implementeras inom området möten under perioden 2023–2026. Handlingsplanen för möten ska fungera som ett verktyg för Göteborgs Stads nämnder och styrelser genom att visa riktningen för hur möten i Göteborg bidrar till att skapa tillväxt, profilerar stadens forskning, innovationer och företag samt stärker Göteborg som en attraktiv plats att leva, studera, verka och investera i. Handlingsplanen har sin utgångspunkt i stadens tidigare strategiska plan för möten, som togs fram på uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2018. I Göteborg är det offentliga, akademi och näringsliv bra på att samarbeta och samtliga har deltagit i framtagandet av handlingsplanen. Det är en avgörande faktor för fortsatt konkurrenskraft och har bidragit till att Göteborg har blivit en framgångsrik mötesstad.

Handlingsplan för möten 2023-2026 (PDF)

Åsa Borvén

Processledare Destinationsutveckling
+46 703 72 30 89