Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Hållbar Destination 2030

Göteborgs Stads program för destinationsutveckling.

Kollagebild av 5 bilder, placerade som en pyramid där den mittersta bilden utgör den största och fallande storlek vid sidorna. Från vänster: äldre par står i badkläder på en brygga, en familj skrattar och åker Flumride på Liseberg, Två kvinnor äter charkbricka i solnedgången, en kvinna grillar korv och marshmallows över en eld, en familj åker båt på Götaälv mitt i Göteborg.

Om Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030

Göteborg ska vara en hållbar destination för alla: de som besöker oss, de som bor här och de som verkar i regionen. Med ett långsiktigt program för destinationsutveckling, är Göteborg en av ett fåtal destinationer i världen som under så lång tid arbetat med hållbar utveckling på ett målmedvetet och strukturerat sätt.

Programmet i korthet:

  • ska främja utvecklingen av en hållbar destination.
  • är ett långsiktigt strategiskt styrande dokument som slår fast en politisk viljeinriktning för vad som ska uppnås kring strategiska destinations- och besöksnäringsfrågor.
  • är ett verktyg för destinationens växande och utveckling.
  • innehåller tydliga mål och strategier och indikatorer och mätetal för att mäta framdriften.
  • beslutas av kommunfullmäktige och gäller för Göteborgs stads samtliga förvaltningar och bolag.

Destinationen är hela regionen

Destinationen Göteborg består av samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen. Göteborg vill fortsätta att växa som destination och utveckla ett levande utbud av kultur, nöjen och fritidsaktiviteter som höjer värdet för besökare, företagare och invånare. Innehållet i de 13 kommunernas sammansatta utbud kompletterar varandra och stärker hela destinationens attraktionskraft.

Kartillustration över området som täcker Destination Göteborg, från Stenungssund och Lilla Edet i Norr till Kungsbacka i söder.

Ett program som möter omvärlden

Ett cirkeldiagram indelad i 6 lika stora delar: Förändrad efterfrågan, Nya former av upplevelser, Ökad E-handel, Växande delningsekonomi, Hållbar destinationsutveckling, Nya resvanor

Den digitalisering, hållbara omställning och pandemi som präglat utvecklingen under de senaste åren, har skapat nya utmaningar för den traditionella besöksnäringen. Stora förflyttningar har satts igång, som inte avstannar. Detta innebär att arbetet med en destinationsutveckling har förändrade förutsättningar. Programmet beskriver hur staden ska arbeta med strategiska destinations- och besöksnäringsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt för destinationen Göteborgs utveckling.  

Göteborg & Co ansvarar för att samordna, leda och driva arbetet med att förverkliga och implementera Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030.  Arbetet sker gemensamt i nära samverkan med berörda nämnder, styrelser och en mängd andra aktörer.  

Programmets målbild: Hållbar Destination 2030

Programmets målbild har tre huvudinriktningar som har formulerats utifrån, och beaktar, de tre hållbarhetsdimensionerna – social, ekonomisk och ekologisk.

Orange tvådimensionell ikon med 3 personer bredvid varandra, de har en jordglob bakom sig

En välkomnande och inkluderande destination erbjuder något för var och en och där alla bemöts med respekt.

Blå tvådimensionell ikon av en portfölj

En växande och välmående näring som skapar arbetstillfällen till följd av en ökad efterfrågan.

Grön tvådimensionell ikon en hand som håller i en jordglob med en kartnål i

En miljö- och klimatsmart destination med klimatavtryck nära noll där näringens aktörer och besökarna bidrar till en ekologiskt hållbar destination.

Programmets målbild består av åtta stycken mål och fyra tvärgående strategier. Målbilden omfattar de tre perspektiven besöka, leva och verka. Målen mäts och följs upp genom ett antal indikatorer. Målbilden utgör även grunden i de handlingsplaner som tas fram utifrån programmet.  

Matris som visar hur programmets målbild, perspektiv, indikatorer och strategier hänger ihop.
Matris som visar hur programmets målbild, perspektiv, indikatorer och strategier hänger ihop.

Åsa Borvén

Strateg destinationsutveckling
+46 703 72 30 89

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera