Hoppa till innehållet
Choose language

Metod

Göteborg & Co Möten arbetar strategiskt med föreningar som vill använda sitt möte för att skapa en långsiktig positiv påverkan på värddestinationen. Programmet erbjuds föreningar inom ämnesområden som matchar Göteborgs prioriterade sektorer eller ett identifierat utvecklingsområde. Tillsammans fattar vi beslut om vilka mål som ska nås, aktiviteter för att bidra till dessa mål, samt mätmetoder. Programmet möjliggörs av vårt väletablerade nätverk bestående av ambassadörer som representerar akademi, industri och offentlig verksamhet, samt en stark tro på kraften i att samverka.

Metod med fem steg

  1. Analys
  2. Målsättning
  3. Samskapande
  4. Genomförande
  5. Utvärdering och spridning
”Gothenburg Way to Legacy” inkluderar en metod, en verktygslåda och ett nätverk av ideella organisationer.

Vår metod

Metoden omfattar tiden före, under och efter mötet. Den utgår ifrån en så kallad förändringsteori, både för att sätta intentionerna och för själva arbetet med projektet. Det vill säga att metoden tar sin början i ett behov eller en utmaning och illustrerar de logiska sambanden mellan behovet, den önskade förändringen och de resurser och aktiviteter som sätts in för att åstadkomma den önskade förändringen.

Steg 1 Analys

Vi börjar med att tillsammans identifiera hur ditt möte kan bidra till att fylla en lucka eller behov i samhället och vilka långsiktiga effekter som vi vill uppnå. För att projektet ska bli så framgångsrikt som möjligt är det viktigt att arrangörens visioner och mål stämmer överens med värddestinationens behov.

Steg 2 Målsättning

Här är det dags att identifiera vilka effekter på kort till medellång sikt som ska bidra till de önskade långsiktiga effekterna. Dessa effekter kan skilja sig åt mellan olika intressenter. Utifrån detta fastställs projektets målsättningar och vilka indikatorer som ska användas för att mäta och utvärdera

Steg 3 Samskapande

För att mötet ska bli framgångsrikt behövs en tillfällig arbetsgrupp sättas samman, med särskilt ansvar för att planera projektet.

Steg 4 Genomförande

Dags för genomförande av aktiviteterna som ska leda till både kort- och långsiktiga effekter

Steg 5 Utvärdering och spridning

Det kommer att vara många fler faktorer än bara projektet, som påverkar de långsiktiga samhällseffekterna. Därför är det viktigt att även mäta och kommunicera effekter på kort och medellång sikt. De bidrar till de långsiktiga effekterna. Långsiktiga samhällseffekter är både svårare att både uppnå och att mäta. Förvänta dig inte att det kommer gå att uppnå ett konkret slutresultat. Bygg i stället upp ett bedömningsunderlag och utgå från hypoteser.