Hoppa till innehållet
Choose language

Om långsiktiga effekter (impact)


Kraften av att arbeta med långsiktiga effekter

Göteborg & Co Möten fungerar som en möjliggörare för att skapa, maximera och visa upp det långsiktiga värde som enskilda möten (kongresser) kan bidra till genom att arrangera dem i Göteborgsregionen. Samtidigt fungerar vi som möjliggörare för att skapa långsiktiga effekter för årliga möten. Dessa värden ska bidra till att stärka och utveckla stadens prioriterade områden och planer i syfte att skapa mervärde i samhället. Det gör vi genom att tillhandahålla kunskap, erfarenhet och arbetssätt för att skapa starkare och mer långsiktiga effekter i samhället.Strategisk planering av långsiktiga effekter

En framgångsrik process för att nå långsiktiga effekter kräver en strukturell arbetsprocess. Effektplanering handlar om att en organisation målmedvetet hanterar sina resurser för att överbrygga klyftor, leverera konkreta resultat och uppfylla tydliga mål samtidigt som den fullgör sin verksamhet. Göteborg & Co Möten har metoderna, erfarenheten och kunskapen som krävs för att bli framgångsrik.

Metodologi figur

Fokusera på långsiktig effekt istället för resultat

Hur går vi från resultat till effekt? Den logik modellen, även kallad Theory of Change, fungerar som ett lämpligt verktyg i orienteringen av dessa begrepp. Förändringsteorin kan ha både en projektspecifik och en generell tillämpning. Den illustrerar orsak-och-verkan-kedjan mellan det identifierade behovet, den önskade förändringen och de resurser och aktiviteter som används för att uppnå det. Denna struktur kan användas för att systematiskt forma hypoteser om hur man närmar sig ett visst behov, och för att definiera mått och processer för att utvärdera den praktiska tillämpningen av teorin. Figuren nedan illustrerar huvudkomponenterna i förändringsteorin:

Vi tycker att det är viktigt att beakta hela logikkedjan och använda den som ett verktyg i ramverket för att skapa långsiktiga effekter. Theory of Change är ett verktyg för att underlätta vår Göteborg Way to Legacy-metod.

Ordlista (Ordlistan utgår från MEET4IMPACTs definitioner)

Impact eller Långsiktig effekt – Summan av förändringar som genereras av en organisation genom dess åtgärder för samhället, som tar hänsyn till intressenternas behov och det system som riktas mot. Man behöver kunna påvisa en tydlig koppling mellan en aktivitet som genomförs och de resultat som genereras ur synvinkeln för den person/grupp som har dragit nytta av resultaten av denna aktivitet.

Legacy eller bestående värde – Det hänvisar till något en organisation skapar och lämnar efter sig. Det är som en gåva, en direkt och påtaglig tillgång som kommer att skapas eller överföras genom deras handlingar, vilket har en potential att ge effekt. Legacy anses vanligtvis vara mer organisationscentrerad eftersom det avser leverans av en materiell vara eller tillgång av organisationen eller de som agerar på dess vägnar, och när den erhålls kommer denna tillgång att generera förändringar hos mottagaren (effekten).

Societal impact eller samhällseffekter – Anger det värde som genereras av aktivitet och inkluderar: ekonomiska, sociala, kulturella, etiska, miljömässiga, juridiska eller politiska konsekvenser; och det kan påverka samhällsfrågor som: innovation och beslutsfattande, samhällets välbefinnande och sociala framsteg (fattigdom, hälsa, jämlikhet, säkerhet, medborgardeltagande, inkludering, sysselsättning, etc.), utbildning/kunskapsinhämtning och överföring, skapande av nätverk, hållbarhet och miljöförnyelse, hållbara affärsmodeller & förbättrad effektivitet, och direkta/indirekta/inducerade ekonomiska fördelar, som exempel.

Output eller direkt utfall utgår från det som levereras av våra aktiviteter som direkta resultat – det rapporteras vanligtvis i kvantitet av aktiviteter och produkter eller i tjänster som tillhandahålls.

Impact Management – Det praktiska arbetet med att förstå, planera, bedöma och mäta effekterna av verksamheten på breda hållbarhetsfrågor. Genom arbetet kan man medvetet mildra de negativa effekterna och förstärka de positiva resultaten av deras verksamhet. För turism och evenemang använder vi termen mer specifikt för att hänvisa till att praktiskt hantera effektmål och resultat samtidigt som affärsmålen uppnås.

Användbara länkar  

The OECD Recommendation on Global Events and Local Development – OECD 

Event Impact Standards – International Association of Event Hosts 

Guidance for Measuring Benefits – International Association of Event Hosts 

Legacy Delivery Ltd – Delivering a return on investment from major events 

Ulrika Scoliège. Foto.

Ulrika Scoliège

Projektledare, Organisationsmöten
+46 31 368 40 49
Maria Särnholm. Foto.

Maria Särnholm

Marknadskoordinator, Möten
+46 31 368 41 46