Hoppa till innehållet
Choose language

Vad är impact och legacy?

Har du någonsin undrat över vad ”legacy” och ”impact” innebär i evenemangssammanhang och hur du kan integrera dessa begrepp i dina evenemangsplaner? Vår metodik, baserad på Theory of Change, fokuserar på att gå från omedelbara resultat till bestående effekter. Genom strategisk planering och en noggrann förståelse av orsak och verkan, strävar vi efter att göra varje evenemang till en möjlighet för positiv samhällsförändring.

Ordlista

Impact (Långsiktig effekt)

Den totala påverkan en organisation har på samhället genom sina handlingar. Det inkluderar förändringar som gynnar målgruppen direkt och har en klar koppling mellan aktivitet och resultat.

Legacy (Bestående värde)

Något betydelsefullt och varaktigt som en organisation skapar och lämnar efter sig. Det kan vara en materiell vara eller tillgång som generar positiva förändringar hos mottagaren.

Societal Impact (Samhällseffekter)

De samhällseffekter som genereras för sociala framsteg (såsom inkludering, hälsa, jämställdhet), utbildning och kunskapsöverföring, hållbarhet eller ekonomiska fördelar. Skapade av aktiviteter med grund i miljömässiga, fysiska, politiska, sociala, kulturella, finansiella och humana värden.

Output (Direkt utfall)

Output eller direkt utfall utgår från det som levereras av våra aktiviteter som direkta resultat – det rapporteras vanligtvis i kvantitet av aktiviteter och produkter eller i tjänster som tillhandahålls.

Impact Management

Det praktiska arbetet med att förstå, planera, bedöma och mäta effekterna av verksamheten på breda hållbarhetsfrågor. Genom arbetet kan man medvetet mildra de negativa effekterna och förstärka de positiva resultaten av deras verksamhet. För turism och evenemang använder vi termen mer specifikt för att hänvisa till att praktiskt hantera effektmål och resultat samtidigt som affärsmålen uppnås.

(Ordlistan utgår från MEET4IMPACTs definitioner)

Kraften av att arbeta med långsiktiga effekter

Göteborg & Co fungerar som en möjliggörare för att skapa, maximera och visa upp det långsiktiga värde som enskilda evenemang kan bidra till genom att arrangera dem i Göteborgsregionen. Samtidigt fungerar vi som möjliggörare för att skapa långsiktiga effekter för årliga evenemang. Dessa värden ska bidra till att stärka och utveckla stadens prioriterade områden och planer i syfte att skapa mervärde i samhället. Det gör vi genom att tillhandahålla kunskap, erfarenhet och arbetssätt för att skapa starkare och mer långsiktiga effekter i samhället.Strategisk planering av långsiktiga effekter

En framgångsrik process för att nå långsiktiga effekter kräver en strukturell arbetsprocess. Effektplanering handlar om att en organisation målmedvetet hanterar sina resurser för att överbrygga klyftor, leverera konkreta resultat och uppfylla tydliga mål samtidigt som den fullgör sin verksamhet. Göteborg & Co har metoderna, erfarenheten och kunskapen som krävs för att framgångsrikt effektplanera ett evenemang.

Metodologi figur

Fokusera på långsiktig effekt istället för resultat

Hur går vi från resultat till effekt? Den logikmodellen, även kallad Theory of Change, fungerar som ett lämpligt verktyg i orienteringen av dessa begrepp. Förändringsteorin kan ha både en projektspecifik och en generell tillämpning. Den illustrerar orsak-och-verkan-kedjan mellan det identifierade behovet, den önskade förändringen och de resurser och aktiviteter som används för att uppnå det. Denna struktur kan användas för att systematiskt forma hypoteser om hur man närmar sig ett visst behov, och för att definiera mått och processer för att utvärdera den praktiska tillämpningen av teorin. Figuren nedan illustrerar huvudkomponenterna i förändringsteorin:

Vi tycker att det är viktigt att beakta hela logikkedjan och använda den som ett verktyg i ramverket för att skapa långsiktiga effekter. Theory of Change är ett verktyg för att underlätta vår Göteborg Way to Legacy-metod.

Användbara länkar  

Sara Ohlsson

Assisterande Projektledare
+46 722 25 07 90