Marknad & Kommunikation

Antalet globala resenärer växer i snabb takt och år 2030 kommer det att göras närmare två miljarder internationella resor. Samtidigt som resandet ökar uppstår nya utmaningar. Resenärernas mediavanor är alltmer diversifierade vilket gör det svårare att nå fram genom traditionell marknadsföring.

Den nya tidens turism gynnar destinationer som är nytänkande och innovativa – i fråga om såväl utbud som kommunikation. Vi har redan ställt om från tryck till digitalt. Nu går vi mot en destinationsmarknadsföring som är mobil, social, autentisk och always on (en marknadsföringsstrategi som bygger på ständigt innehållsskapande och närvaro snarare än enstaka kampanjinsatser).

 Foto: Per Pixel Petersson

Göteborg ska vara Skandinaviens mest omtalade destination.

Destinationen Göteborg har idag en mycket stark position på vår nordiska närmarknad men om vi ska nå målet om 9 miljoner gästnätter år 2030 måste vi växa rejält på marknader där vi idag är relativt okända. För om människor skall vilja besöka destinationen Göteborg måste den vara välkänd. Och för att destinationen ska bli känd måste den ha ett starkt erbjudande. Därför arbetar Marknad & Kommunikation på två fronter: med utveckling och kommunikation.

Avdelningen består av fyra team med olika uppgifter:

  • Tema & Säsonger bidrar, i nära samverkan med besöksnäringens aktörer, till utvecklingen av destinationens utbud och stärkt attraktionskraft. Exempelvis identifierar man nya teman och säsonger som kan bidra till ökat inresande över hela året. Höststaden, Julstaden och Alla Hjärtans vecka är exempel på säsonger som projektleds från Göteborg & Co. Cykelturism, design-, och måltidsturism är exempel på teman.
  • Internationell marknadsföring & destinations-PR arbetar med att få människor att upptäcka och välja Göteborg. Detta görs genom bland annat internationella kampanjer bearbetning av media och influencers.
  • Inhouse skapar kommunikations- och marknadsföringsmaterial för destinationen, avdelningen och resten av bolaget. Inhouse arbetar med text, bild, hemsidor och rörligt media.
  • Besöksservice bedriver turistbyråverksamhet och garanterar besökarna bästa möjliga upplevelse på plats och ett gott bemötande i bolagets digitala kanaler. Varje år nyttjar nära en halv miljon besökare kompetensen på bolagets båda ”visitor centres” (i Nordstan och på Kungsportsplatsen).
Foto: Peter Kvarnström

Detta arbetssätt möjliggör närvaro genom besökarens hela resecykel.

Målgrupp: I destinationen Göteborgs Varumärkesplattform identifieras målgrupperna ”Den vardagssmitande livsnjutaren” och ”Den nyfikna upptäckaren”. Dessa målgrupper är underkategorier till ”Den globala resenären” och baseras på intresseområden snarare än demografiska faktorer eller geografi . Destinationens tillväxtambition sträcker sig till såväl närmarknader och fjärrmarknader som Kina och USA.

Destinationens kärnvärden: inspirerande, mänsklig, pluralistisk.

Kanaler: Marknad & Kommunikation arbetar i ett brett spektrum av kanaler. Goteborg.com och de sociala kanaler som finns kopplade till Göteborg/Gothenburg är viktiga, men allra viktigast är kanske vad andra säger om oss. Vid sidan om vårt PR-arbete, kampanjer och innehållsskapande lägger vi därför stor energi på att sprida ordet om Göteborg via andras plattformar. Vi vet att nöjda besökare är de allra bästa ambassadörerna och därför jobbar vi hårt med att underlätta för alla som besöker destinationen att vara engagerade medskapare av varumärket Göteborg.

Samverkansplattform för vänner

Resenärer attraheras av storstadens utbud, gärna i kombination med upplevelser i naturen. Här har Göteborg en stark konkurrenskraft. För att dra nytta av upplevelsen av stad och natur jobbar vi tillsammans med såväl GR-regionen som Västra Götalandsregionen över kommungränserna. Göteborg & Co har pågående samverkansavtal med flera partners inom staden, organisationer och näringslivet inte minst Visit Sweden och Turistrådet Västsverige. Tillsammans med våra vänner lever vi upp till vår uppgift att utgöra en samverkansplattform för besöksnäringens utveckling.

Marknad & Kommunikation har i uppdrag att:

  • kommunikativt paketera reseanledningar.
  • stärka och utveckla destinationens och bolagets varumärken.
  • ansvara för extern kommunikation i alla kanaler som är övergripande för bolaget.
  • ansvara för bolagets nationella och internationella destinations-PR.
  • ge besökare information och service vid turistbyråerna och digitalt.
  • stödja bolagets ledning, enheterna evenemang och möten samt analys och omvärld i kommunikationsarbetet genom att utveckla och tillgängliggöra verktyg för kommunikation samt ge råd och stöd.