Besöksnäringskollen

På denna sida visar vi statistik på hur det ser ut för besöksnäringen i Göteborgsregionen vad gäller beläggningsgrad, omsättning och antal varsel. Hur har branschen egentligen påverkats under den tid då allt fler gränser har stängts och allt fler restriktioner har införts runtom i världen?

Statistiken uppdateras veckovis och senaste uppdatering var 28 maj 2020.

Beläggningsgrad på hotell i Göteborgsregionen

Hotellens beläggningsgrad är en viktig indikator inom besöksnäringen och visar hotellens kapacitetsutnyttjande. Beläggningsgraden förändras när efterfrågan eller antalet disponibla hotellrum förändras.

Sedan vecka 11 har den genomsnittliga beläggningsgraden minskat kraftigt till följd av de restriktioner som inträtt gradvist och som påverkat både den inhemska och det utländska resandet med övernattningar.


Jämförelse: beläggningsgrad i skandinaviska storstäder

Källa: Benchmarking Alliance
* exkl. frukost och moms.

Tabellen ovan jämför turismens utveckling i de skandinaviska storstäderna utifrån de viktigaste nyckeltalen inom hotell:

  • Pris – Snittpriset för ett hotellrum exkl. frukost och moms.
  • RevPAR (Revenue per Available Room) – logiintäkt per disponibelt rum.
    RevPAR = Snittpris x Beläggningsgrad (SEK)
  • Beläggningsgrad – Antalet belagda (sålda) hotellrum/Antalet disponibla hotellrum (%).

Turismens omsättning i Göteborgsregionen

Källa: Beräkningsmodell utvecklad av Göteborg & Co utifrån grunddata från Benchmarking Alliance, Turistsatellitkontoberäkningar (TSA) i Sverige och data från SCB/Tillväxtverket.

Diagrammet ovan visar hur turismens omsättning i Göteborgsregionen har förändrats veckovis. Nedan kan du även se viktiga händelser och restriktioner som påverkar näringen under krisen.

Vecka 5 – Första bekräftade fallet av Covid-19 i Sverige.
Vecka 11 – Sammankomster med över 500 personer förbjuds. UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Danska gränsen stängs.
Vecka 12 – Icke nödvändiga resor till Sverige förbjudna från länder utanför Europa. Norska och finska gränsen stängs.
Vecka 13 – Sammankomster med över 50 personer förbjuds.
Vecka 14 – Nya allmänna råd som berör butiker, köpcentrum, arbetsgivare & anställda, kollektivtrafik, m.fl.

Turismomsättningen för Göteborgsregionen under 2019 förväntas landa på 37,5 miljarder kronor. Totalt har 2,4 miljoner hotellrum sålts. För att räkna ut turismomsättning per dag har följande uträkning använts: sålda rum x 15,000 (basvärde för daglig omsättning i Göteborgsregionen) x balansmått (beroende på årstid för affärsresor/privatresor).


Antal varsel i riket, regionen och branschen

Källa: Arbetsförmedlingen

De uppgifter om varsel som redovisas ovan bygger på inkomna varsel till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen anger själva att de siffror som redovisas är preliminära, då alla ärenden ännu inte registrerats.

Diagrammet visar dels det totala varselantalet för alla branscher i hela riket, dels totala varselantalet för alla branscher inom Västra Götalands län och dels antal varslade inom hotell/restaurang/kultur/nöje/fritid i hela riket.


GästnattsstatistikKälla: SCB/Tillväxtverket
Källa: SCB/Tillväxtverket

Corona-pandemins effekter syns tydligt från och med andra halvan av mars och ger ett hårt slag utan motstycke mot hela besöksnäringen. Den senaste gästnattsstatistiken för mars publicerades under vecka 19 och visar att de kommersiella övernattningarna på Göteborgsregionens hotell, stugbyar och vandrarhem minskade med 54 % jämfört med mars 2019.

Svenska gästnätter har nästan halverats medan utländska gästnätter minskat med nästan 70 %. Detta innebär en minskning med över 123 000 svenska och cirka 56 000 utländska gästnätter jämfört med samma månad förra året.

Efterfrågan på hotellrum minskade kraftigt inom samtliga kundsegment under mars månad. Nedgången i efterfrågan på hotellrum var dock kraftigare inom privatsegmentet. Belagda hotellrum av affärsgäster halverades medan minskningen inom privatsegmentet var 60 %.

En drastisk minskning av antalet gästnätter kan förväntas under hela våren och det råder fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen under sommaren. Konjunkturinstitutet mäter hotellmarknadens förväntningar på efterfrågan på deras tjänster på tre månaders sikt vilket sjönk i april till den lägsta nivån som någonsin har noterats.