Aktieägaravtal, mål och inriktningsdokument och styrande dokument i staden.

Inom Göteborgs Stad, gäller utöver lagar och andra författningar, de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Budgeten är överordnad andra styrdokument för stadens verksamhet. Riktade styrande dokument är exempelvis bolagsordning och ägardirektiv.

Under 2016 kommer Göteborg & Co Kommunintressent att förvärva samtliga externa delägares aktier. Inför 2017 kommer bolaget få ett nytt ägardirektiv som ersätter nuvarande aktieägaravtal.